2012/07/12

どうぞ遮二無二 kappa と発音してください

kappa wa kawa wo saraimasu
pikapikasita mono mitsuketara yorokobimasu
kappa wa otoko wo kakoimasu
saigo tabemasu

         おおお

0 件のコメント :